Advert
Advert

KAHTA’DA VEFAT EDEN BÜYÜK İSLAM ALİMİ: İBNU SERRÂC (Ö:747/1347)

Tam adı: Muhammed b. Ali b. Abdurrahman b. Ömer b. Abdulvehhab b. Muhammed b. Tahir el-Kâdî İzzeddin Ebu Abdullah b. Serrâc ed-Dımaşkî eş-Şafiî. Doğum tarihi bilinmiyor. Hayatı Şam ve çevresinde geçmiştir.

KAHTA’DA VEFAT EDEN BÜYÜK İSLAM ALİMİ: İBNU SERRÂC (Ö:747/1347)
KAHTA’DA VEFAT EDEN BÜYÜK İSLAM ALİMİ: İBNU SERRÂC (Ö:747/1347) .
Bu içerik 187 kez okundu.
Advert
Memluklular döneminde, Kahta, Behisni, Bire (Birecik), Ayıntab, Malatya gibi Anadolu şehirleri, idari bakımdan Halep bölgesine bağlı idi. Kaynaklarda İbnu Serrac’ın bir süre Bire’de (Birecik) kadılık yaptığı, ifade edilir. Hicri 701 (M:1304-1305) yılından itibaren Behisni’de kadılık yapmaya başladığı, ancak üç yıl sonra kadılık görevinden alındığı, ifade ediliyor. Görevden alınmasının ana sebebi tam belli değil ise de, sahip olduğu tasavvufî görüşleri sebebiyle olduğu, söyleniyor. Hicri 710 (Miladi:1310-1311) yılında Behisni’ye ikinci kez kadı olarak atanmıştır. Kaynaklarda İbnu Serrac’ın, ömrünün sonlarında, Kahta’da (Bu günkü Eski Kahta) kadılık yaptığı ve burada vefat ettiği, belirtiliyor. İbnu Hacer, ed-Durru’l-Kâmine(h) adlı eserinde onun Kahta’da vefat ettiğini, söyler. İbnu Serrac’ın uzun bir süre kadılık yapmış olması ve yazdığı eserler, iyi bir medrese eğitimi almış olduğunu, kanıtlar. Dahası, ilmiyye sınıfından bir aileye mensup idi; babası da kadı idi. Babası, Lazikiye’de kadı iken İbnu Serrac, İsa el-Kurdî’nin zaviyesinde ikamet etmişti. İbnu Serrac ve babasının İmam en-Nevevî’den ders aldığı da kaynaklarda geçer. Fakat İbnu Serac’ın eğitiminde en büyük rol, çok sayıda kadı, müftü ve müderris yetiştiren Taceddin b. el-Firkah’a aittir. İbnu Serrac, Şafiî mezhebine mensuptur. Tasavvufî yönden İbnu Serrac, Rifaî tarikatına mensuptur. Dönemindeki müvelleh dervişlere sempati ile baktığı, anlaşılmaktadır. Zaman zaman İbnu Teymiyye ile görüştüğünde, ona tasavvuf konusunda temkinli olmayı tavsiye etmiştir. İbnu Serrac, esas itibarıyla ilmiyye sınıfına mensup olmakla birlikte medrese ile tekke’yi mezc eden bir diyalektiğe sahip olduğu, anlaşılmaktadır. İbnu Serrac, Zilhicce 744 yılında (Miladi:1347Mart-Nisan), Kahta’da (Eski Kahta) vefat etmiştir. ESERLERİ: 1.Teşvîku’l-Ervah ve’l-Kulûb ilâ Zikri Allami’i-Ğuyûb (Süleymaniye, Amcazade Hüseyin Paşa 272 no’da kayıtlıdır) 2. Tuffahu’l-Ervah ve Miftahu’l-İrbâh (Teşvik’in bölümü) 3. el-İltimas fî Müzeyyili’l-İltibâs (Fıkıh-Tefsir-Hadis) 4. Semerâtu’l-Âdâb Min Şecereti’l-Âdâb (Şiir) 5. el-Bahsu’l-Müşâü fî Hukmi’s-Semâi (Sema’nın fıkhî hükmüne dair) 6. Nâdiru’t-Teşbîh fî İhtisâri’t-Tenbîh (Fıkıh) 7. Ravdat’u-Ruvât (Hadis ravileri üzerine) 8. es-Sâfî (Fıkıh Usûlü- Gazali’nin el-Mustasfa’sının ihtisarı) 9. Safvetu’n-Nazar fî İhtisari Mihakki’n-Nazar (Mantık- Gazali’den ihtisar) 10. Mecâzu’l-Usûl ilâ Hakikati’l-Mahsûl (Fıkıh Usûlü, Razi’nin el-Mahsul adlı eserinin ihtisarı) 11. Kifayetu’l-Acûl fi İlm’il-Usûl (Fıkıh Usûlü) 12. Zevahir’ul-Fikr ve Cevahiru’l-Fakr (Edebiyat) Not: Bu yazı, Dr. Eyyüp Öztürk’ün, İbnu’s-Serrâc ve Müvelleh Dervişler (Ankara-2011) adlı doktora tezinden özetlenmiştir. Doç. Dr. Ahmet İNAN
kahta kahtahaber haber kahta adıyaman vali kaymakam meb time KAHTA HABER TIME ak ak parti
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN BAŞKANA HEDİYE
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN BAŞKANA HEDİYE
JANDARMA’DA TERFİ HEYECANI
JANDARMA’DA TERFİ HEYECANI